VÕITLE TARGALT!

Nooremallohvitseri kursus (jaoülem)

Toimumise aeg:

Registreerumine kursusele toimub tegevliikme maleva kaudu ning algab kaks kuud enne ja lõpeb kolm nädalat enne kursuse algust.

Sihtgrupp
Meeskonna- või jaopealiku/ülema ametikohale planeeritud Kaitseliidu tegevliige.

Eesmärk
Kursuse tulemusena on Kaitseliidul esmatasandi sõjaväelise juhtimisalase ettevalmistusega meeskonna- ja jaopealikud/ülemad, kes täidavad ülesandeid organisatsioonis rahuajal, kriisisituatsioonis ja sõjaajal.

Taotletav pädevus
Kursuse lõpetanu on võimeline täitma jaopealiku/ülema ülesandeid.

Läbiviimine
Kursus viiakse läbi lähiõppes ja iseseisva koduse tööna. Kursus koosneb kahest moodulist, millest esimene on teisele eelduseks. Õpe viiakse läbi klassiruumis ja maastikul. Kursusel osalejate soovituslikuks arvuks on maksimaalselt 30 ja minimaalselt 16. Õppetöö viiakse läbi reeglina nädalavahetustel. 

Hindamine
Hindamine on kursuse ajal kujundav ning kursuse lõpetamisel mitteeristav, mis moodustub kogu õppeajal saadud hinnetest ja hinnangutest. Iga õppeaine plokk lõpeb kas kirjaliku testi või harjutusega. Hindamine ja soorituste võlgnevuste/negatiivsete soorituste likvideerimise kord sätestatakse ainekavas.

Väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpetanule väljastatakse Kaitseliidu kooli tunnistus koos lisaga.

Omandatav kvalifikatsioon
Õppekava täies mahus läbimine vastab allohvitserohvitser I astmele (AO I) Eesti Kaitseväes.

Antav auaste
Kursuse läbimine on eelduseks nooremseersandi auastmele esitamiseks.

 Kursuse lõpumärk:

 

Õppekavale asumise nõuded

AmetikohtMeeskonna- või jaopealiku/ülema ametikohale planeeritud Kaitseliidu tegevliige
FormaalharidusVähemalt keskharidus
EelduskursusedSBK, SOKkl
LisaeeldusedMotiveeritud, aktiivne, lojaalne, aus, positiivse ellusuhtumisega, valmisolekuga meeskonnatööks ja elukestvaks õppeks

Sisu ja maht

KURSUSE MOODULIDMOODULI MAHT
Moodul 1. NABKkl (Nooremallohvitseri baaskursus)171
Moodul 2. NAEKkl (Nooremallohvitseri erialakursus)266
Kursuse kogumaht  437 akadeemilist tundi

Kursuse sisuga seonduv teave:

Nooremallohvitseri kursus (NAKkl) Lõuna:

Nooremallohvitseri kursus (NAKkl) Põhja: