VÕITLE TARGALT!

Kaitseliidu kooli SISEKORRAREEGLID

KINNITATUD
Kaitseliidu kooli pealiku
31. jaanuari 2023.a. käskkirjaga
nr KLK-0-16/23/3455U
„Kooli sisekorrareeglite kinnitamine.
Käskkirja kehtetuks tunnistamine“

  1. Üldine
   1.1. Sisekorrareeglite (edaspidi reeglite) järgmine on kohustuslik kõikidele kooli
   territooriumil ja ruumides viibijatele.
   1.2. Reeglitega tutvub iga teenistuja, õppur ja teiste kooliruumide kasutaja ise.
   Reeglid asuvad I ja III korruse infostendidel ning majutusruumide
   infomappides.
   1.3. Erandid reeglite järgimise osas kehtestab vajadusel kooli pealik.
  2. Parkimine
   2.1. Sõidukid pargitakse majaesise parkla lipuväljaku poolse osa
   parkimisalasse 1 (vt LISA).
   2.2. Ligipääsuteed tuleb päästeautode tarvis hoida vabad ning tuleohutuse
   tagamiseks maja seina äärde (parkimisala 2) parkimist võimalusel vältida.
   2.3. Vajadusel korraldab kursuse ülem või ürituse läbiviimise eest vastutav
   parkimise väljaspool kooli territooriumit, sh informeerib saabujaid parkimise
   korrast.
  3. Hoonesse sisenemine, selles liikumine ja väljumine
   3.1. Hoonesse esmakordselt sisenevad õppurid ja muud külalised kasutavad alati
   VARUSISSEPÄÄSU (vt. LISA).
   3.2. Kursusele tulles registreerivad õppurid ennast valvuri juures.
   3.3. Valvur väljastab uksekaardi peale registreerimist.
   3.4. Liikumine hoonest välja ja sisse toimub uksekaarte kasutades.
   3.5. Õppurid ja külalised ei või loata siseneda ruumidesse ega aladesse, mis on
   vastava piiranguga märgistatud.
   3.6. Peale kursuse või ürituse toimumist majast lahkudes tuleb uksekaart
   tagastada valvurile.
  4. Tuleohutusnõuete järgimine
   4.1. Koolis ajutiselt viibivatele inimestele kehtib külastaja tuleohutusmeelespea,
   millega tutvumine on kõigile külalistele, sh õppuritele ja instruktoritele,
   kohustuslik.
   4.2. Meelespea asub I ja III korruse infostendidel ning majutusruumide
   infomappides.
   4.3. Külalis(t)e kutsuja vastutab külalis(t)e tuleohutusreeglite teadlikkuse eest.
   4.4. Kooli tuleohutus- ja evakueerimisjuhendiga saab tutvuda valvuri ruumi ees
   oleval stendil.
  5. Majutusruumide kasutamine
   5.1. Majutusplaan asub I ja III korruse stendidel.
   5.2. Majutusruumide võtmed (üks võti toa kohta) on ukse ees. Soovi korral võib
   ukse lukustada, kuid majast lahkudes tuleb võti anda valvuri kätte. Võtmete
   majast välja viimine on keelatud.
   5.3. Ruumide vahetamine võib toimuda kursuseülema või ürituse korraldaja loal.
   5.4. Voodipesu on tubades vastavalt majutusplaanis märgitud inimeste arvule.
   Voodipesu tuleb kursuse viimasel päeval hiljemalt kell 12.00 kokku korjata ja
   sorteeritult III korruse stendi alla maha panna.
   5.5. Erandkorras (kui uus kursus algab samal päeval) tuleb kursuse ülema
   korraldusel tuba vabastada varem. Vabastatud tube pole lubatud kasutada (nt
   tualetis või duši all käimiseks).
   5.6. Öörahu on kella 23.00-st kuni 06.00-ni. Öörahu ajal on liikumine lubatud, kuid
   tuleb arvestada teistega.
  6. Puhtuse ja korra tagamine
   6.1. Kasutaja kohustub hoidma majutusruumides puhtust ja korda.
   Koristusvahendid asuvad ruumis 307.
   6.2. Majutusruumide koristamine toimub iga kursuse ja ürituse järel.
   6.3. Isiklikud asjad paigutatakse kappidesse. Isiklike asjade eest vastutab iga
   külaline ise.
  7. Köögi kasutamine ja toitlustamine
   7.1. Süüa/juua võib ainult köögis. Kursuse ülem või ürituse korraldaja korraldab
   kohvipauside ajad.
   7.2. Köögis olevad nõud, pliit, külmkapp jm inventar on mõeldud kõigile
   kasutamiseks. Peale kasutamist tuleb köök korda jätta, nõud pesta ja kappi
   tagasi panna.
   7.3. Koolist lahkudes tuleb kõik oma toiduained külmkapist kaasa võtta.
   7.4. Klassiruumi võib kaasa võtta ja seal tarbida jooke ainult suletavates anumates
   (pudelid, termoskruusid jms).
  8. Ruumide ja mööbli kasutamine
   8.1. Klassiruumide mööbli otstarbeka paigutuse eest vastutab kursuse ülem.
   Kursuse lõpus tuleb klassiruumid korrastada vastavalt kursuse ülema
   juhistele.
   8.2. Ajutiselt teistesse ruumidesse viidud lauad/toolid/tahvlid tuleb tagasi tuua.
   8.3. Keelatud on mööbli paigutamine uste ette ja ruumidesse nii, et see takistab
   liikumist erinevate ruumide vahel.
   8.4. Keelatud on pabereid, plakateid jms seintele teibiga kleepida. Seintele võib
   paigaldada vaid staatiliselt isekleepuvaid lehti.
   8.5. Kui õppetöö vajadusest tulenevalt on vaja uksi lukustada, tuleb need
   varustada vastavate siltidega.
  9. Raamatukogu kasutamine
   9.1. Raamatukogu lahtistel riiulitel olevaid raamatuid saab lugeda raamatukogus
   kohapeal.
   9.2. Raamatu raamatukogust väljaviimisel ja tagastamisel tuleb see vastavale
   väljastamislehele ise kirja panna.
   9.3. Õppekirjandust väljastab kursuse ülem.
   9.4. Õppekirjandus tuleb tagastada kursuse ülemale kokkulepitud ajal.
   9.5. Raamatu rikkumise või kaotamise korral tuleb see asendada sama raamatuga
   või hüvitada raamatu väärtus vastavalt esitatud arvele. Väärtuse määramise
   aluseks võetakse turuhind.
  10. Jõusaali kasutamine
   10.1. Jõusaalis tuleb pidada puhtust ja korda ning lahkudes tuleb kaasa võtta kõik
   enda asjad.
   10.2. Jõusaalist viimasena lahkudes tuleb veenduda, et pesemisruumis ei ole
   jäänud vesi jooksma, uksed jäävad tuulutamiseks lahti ja kustutatakse tuled.
  11. Sauna kasutamine
   11.1. Sauna kasutamine tuleb eelnevalt kooskõlastada kursuse ülemaga.
   11.2. Sauna kasutajad tagavad ruumide pärastise heakorra sh tühjendavad
   prügikastid.
   11.3. Klaas- ja plasttaarat kogutakse köögis selleks määratud kohas ja jaotusel.
   11.4. Määratud koha puudumisel organiseerib igaüks oma taara ise ära. Võimalus
   on kasutada õuel seisvat prügikonteinerit.
  12. Suitsetamine
   12.1. Siseruumides suitsetamine on keelatud.
   12.2. Suitsetamine on lubatud ainult selleks ettenähtud kohas (vt LISA).
  13. Vara kahjustamine või kahjustumine
   13.1. Ruumide või inventari kahjustamisest või kahjustumisest tuleb teavitada
   kursuse ülemat või toetusteenuste spetsialisti.
   13.2. Koolil on õigus esitada nõue kahjude hüvitamiseks.
  14. Esmaabi
   14.1. Õnnetusjuhtumite korral tuleb teavitada kursuse ülemat või korrapidajat.
   Esmaabiks saab kasutada esmaabikappides olevaid vahendeid.
   Esmaabikapid asuvad korrapidaja ruumis, II ja III korruse stendi kõrval.
   14.2. Raskemate õnnetusjuhtumite või tulekahju korral tuleb koheselt võtta
   ühendust häirekeskusega telefoninumbril 112.
  15. Tegutsemine tulekahju korral ja muus ohtlikus olukorras
   15.1. Tulekahju või muu ohuolukorra (nt pommiähvardus vms) tekkides tuleb jääda
   rahulikuks ja järgida kursuse ülema või kooli personali juhiseid.
   15.2. Hoonest evakueerimise vajaduse korral suunduvad kõik lähima vaba
   väljapääsu kaudu organiseeritult kogunemispunkti väljas, milleks on majaesine lipuväljak (vt LISA).
   15.3. Kogunemispunkti esimesed saabujad korraldavad inimeste ülelugemise, et
   igal ajahetkel oleks teada hoonest evakueerunute arv.
  16. Vastutus
   16.1. Kooli sisekorrareeglite rikkumise puhul võib kooli pealik õppuri kursuselt välja
   arvata või nõuda külastaja lahkumist kooli territooriumilt.
   16.2. Kui kooli territooriumil ja/või kursusel paneb Kaitseliidu või Kaitseväe
   struktuuriüksuse liige toime distsiplinaarsüüteo, menetletakse seda tema
   alalises struktuuriüksuses.
   16.3. Koolis Kaitseliidule varalise kahju tekitamise puhul vastutab kahju tekitaja vastavalt Kaitseliidu
   seaduses § 53 ja võlaõigusseaduses sätestatud korras.
  17. Muud küsimused
   17.1. Kõik muud, siinse dokumendiga mitte reguleeritud küsimused, lahendatakse jooksvalt seotud osapoolte vahel läbirääkimiste teel, lähtudes konkreetse teemaga seotud üldregulatsioonidest ja tervest mõistusest.


   LISA:
   Parkimisala, suitsetamiskoht, kogunemiskoht

   Legend: