VÕITLE TARGALT!

Kaitseliidu kooli PÕHIMÄÄRUS

KINNITATUD
Kaitseliidu ülema 13.04.2023
käskkirjaga nr K-0-13/23/11948U
„Kooli põhimääruse ja
õppekorralduse eeskirja kinnitamine.
Käskkirja kehtetuks tunnistamine“

1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Kooli staatus
Kaitseliidu kool on Kaitseliidu struktuuriüksus, mis on organisatsioonisisene koolitus-,
teadmus- ja arenduskeskus ning viib läbi täienduskoolitusi täiskasvanute koolituse seaduse
tähenduses.
§ 2. Esindamine
Oma ülesannete täitmisel esindab kool oma pädevuse piires Kaitseliitu.
§ 3. Kooli nimi inglise keeles
Kooli nimetus inglise keeles on Estonian Defence League School (EDLS).
§ 4. Koostöö tegemine
Kool teeb oma ülesannete täitmisel koostööd Kaitseliidu teiste struktuuriüksuste, Kaitseväe
struktuuriüksuste ning teiste Eestis ja välisriigis asuvate asutuste ja isikutega.
§ 5. Asukoht
Kooli asukohaks on Keskuse tee 2, 79601 Alu alevik, Rapla maakond.
§ 6. Pitsat, sümbolid ja asjaajamine
(1) Kooli sümbolid, eraldusmärgid ja teenetemärgid kehtestab kooli pealiku ettepanekul
Kaitseliidu keskjuhatus ning nende kandmise korra Kaitseliidu ülem.
(2) Dokumentide vormistamisel ja pitsati kasutamisel lähtub kool Kaitseliidu
asjaajamiskorrast.
(3) Kool lähtub õppetöö korraldamisel kooli nõukogu suunistest ja kooli õppetöö eeskirjast.
§ 7. Järelevalve
Kaitseliidu ülem teostab kooli tegevuse üle haldus- ja teenistuslikku järelevalvet täies ulatuses.

2. peatükk
KOOLI PÕHIÜLESANNE, ÜLESANDED, JUHTIMINE, STRUKTUUR JA KOOSSEIS
§ 8. Kooli põhiülesanne
Kooli põhiülesanne on Kaitseliidu liikmete, tegevväelaste ja töötajate juhtimis- ja
õpetamisoskuste ja –kultuuri arendamine ning kujundamine Kaitseliidu ülesannete täitmiseks.
§ 9. Kooli ülesanded
Kooli ülesanded on:
1) Kaitseliidu väljaõppe- ja tegevuskavaga koolile määratud ülesannete täitmine;
2) kooli nõukogu suuniste täitmine;
3) Kaitseliidu õppekavade koostamise ja muutmise metoodiline juhendamine;
4) Kaitseliidu struktuuriüksuste ja partnerite erialaline nõustamine ja toetamine;
5) õppevara arendamine;
6) instruktorite võrgustiku loomine, haldamine ja arendamine.
§ 10. Kooli pealik
(1) Kooli juhib pealik, kelle põhiülesanded on sätestatud Kaitseliidu kodukorras ja
ametijuhendis.
(2) Pealik tagab kooli üldjuhtimise, kujundab õppimist ja arengut toetava
organisatsioonikultuuri ning toetab tegevväelaste ja töötajate professionaalset arengut.
(3) Pealik allkirjastab õppekava läbimist tõendavaid tunnistusi ja tõendeid.
(4) Pealiku vahetus alluvuses on kooli väljaõppeülem, kooli veebel ning teadmus- ja
arendusjaoskonna juht.
(5) Pealiku äraolekul asendab teda väljaõppeülem. Edasise asenduse järjestuse määrab
pealik käskkirjaga.
§ 11. Kooli struktuur
(1) Kooli struktuuri ja koosseisu kinnitab kooli pealiku ettepanekul Kaitseliidu ülem.
(2) Kooli allüksused on:
1) administratsioon;
2) sõjaväelise juhtimise õppesuund;
3) inimvara arendamise õppesuund;
4) teadmus- ja arendusjaoskond.
§ 12. Kooli väljaõppeülem
Väljaõppeülema ülesanded on:
1) kooli õppesuundade töökorralduse juhtimine ja koostöö korraldamine;
2) kooli kursuste väljaõppe kvaliteedi üle järelevalve korraldamine;
3) kooli väljaõppeplaani ja koolituste eelarve koostamine;
4) kooli uute ja muutmist vajavate õppekavade loomine või kaasajastamise
korraldamine;
5) koostöö korraldamine teiste haridus- ja koolitusasutustega.
§ 13. Kooli veebel
Kooli veebli ülesanded on:
1) kooli administratsiooni juhtimine;
2) kooli traditsioonide järjepidevuse hoidmine;
3) kooli allohvitseride teenistuskäigu ja väljaõppe planeerimine;
4) struktuuriüksuste ja partnerite juhendamine kooli kursustele kandidaatide
määramise osas ja selle üle järelevalve tegemine;
5) kooli sisekorra reeglite nõuete järgimise üle järelevalve tegemine;
6) pealiku nõustamine personali, tagamise ja distsipliini küsimustes.
§ 14. Administratsiooni ülesanded
Administratsiooni ülesanded on:
1) kooli personalitöö korraldamine;
2) kooli eelarve koostamine ja selle täitmise üle järelevalve tegemine;
3) kooli vara, kinnistu, hoonete ja eelarvevahendite kasutamise korraldamine;
4) kooli dokumendihalduse korraldamine;
5) logistika ja varustuse tagamine;
6) julgeoleku ja tuleohutuse tagamine;
7) kooli omatulu teenimise korraldamine.
§ 15. Sõjaväelise juhtimise õppesuuna ülesanded
Sõjaväelise juhtimise õppesuuna ülesanded on:
1) sõjaväeliste juhtide ja erialainstruktorite väljaõppe korraldamine ja läbiviimine;
2) määratud mittesõjaliste valdkondade juhtide ja instruktorite väljaõppe korraldamine
ja läbiviimine;
3) oma valdkonna õppekavade loomine ja arendamine;
4) mittekoosseisuliste, sh välisinstruktorite juhendamise, rakendamise ja tagamise
korraldamine;
5) erialase õppematerjali koostamise korraldamine.
§ 16. Inimvara arendamise õppesuuna ülesanded
Inimvara arendamise õppesuuna ülesanded on:
1) koolitajate väljaõppe korraldamine ja läbiviimine;
2) juhtimispädevuste tõstmise väljaõppe korraldamine ja läbiviimine;
3) oma valdkonna õppekavade loomine ja arendamine;
4) mittekoosseisuliste, sh välisinstruktorite juhendamise, rakendamise ja tagamise
korraldamine;
5) erialase õppematerjali koostamise korraldamine.
§ 17. Teadmus- ja arendusjaoskonna ülesanded
Teadmus- ja arendusjaoskonna ülesanded on:
1) õppevara ja kooli õppekavade loomise ning arendamise korraldamine ja
järelevalve;
2) väljaõppevahendite, relvastuse, varustuse ja muude uudsete väljaõppe- ja
sõjapidamise lahendustega seotud ideede ning vahendite testimise toetamine ja
kogutud info haldamine;
3) digiõppe korraldamine Kaitseliidus;
4) riigikaitsega seotud teadmus- ja arendusalane koostöö korraldamine teiste haridus- ja koolitusasutustega;
5) kooli veebilehe ja sotsiaalmeedia sisu tootmise korraldamine ja haldamine.