VÕITLE TARGALT!

Laskeinstruktor tase 0

Toimumise aeg:

Registreerimine kursusele toimub tegevliikme maleva kaudu ning algab kaks kuud enne ja lõpeb kolm nädalat enne kursuse algust.

Sihtgrupp
Kaitseliidu liikmed.

Üldeesmärk
Valmistada ette laskeinstruktor, kes viib ettevalmistatud laskekäsu alusel läbi
põhilaskeväljaõpet Kaitseliidu liikmetele ning reservväelastele.

Taotletav pädevus
 Kursuse läbinud laskeinstruktor on suuteline ettevalmistatud laskekäsu alusel läbi viima põhilaskeväljaõpet.

Õpiväljundid
-Teeb ettenähtud ettevalmistused enne laskeharjutuste läbiviimist;
– viib laskmised läbi vastavalt laskekäsule;
– rakendab ohutuseeskirjade täitmist laskeharjutusel;
– rakendab tiiru kasutuseeskirja täitmist;
– viib läbi määratud relvade põhilaskeväljaõpet ohutult ning lasketehniliselt õigesti;
– juhendab laskjaid relva normaaljooksule seadmisel;
– juhendab laskjaid relva ohutu ja tehniliselt ratsionaalse käsitlemise osas;
– juhendab laskjaid lasketehnikate (asend, haare, hingamine, sihtimine, päästmine,
järelsihtimine) osas;
– annab hinnangu ja tagasiside laskjate sooritusele, läbi mille paranevad
lasketulemused;
– tagab meditsiinilise toetuse ja evakuatsiooni valmisoleku laskeharjutusel.

Sisu ja maht

ÕppeainedIseseisev õpe       Lähiõpe
Laskeväljaõppe alused8       10
Laskeharjutuste läbiviimine        34
Õppepraktika 8
Kursuse kogumaht60 akadeemilist tundi

 

Õppekavale asumise nõuded

Eelduskursusedsõdurioskuste kursus Kaitseliidus (SOKkl) või sõduri
baaskursus kaitseväes (SBK);
– automaadi test nr 1 ja kehtiv test nr 3.
  
Valikuline eeldus
(ei rakendu kõigile) 
läbitud üks jao erialarelva kursus (KPEKkl, GHEK või    TLEK).
  

Hindamine
Hindamine on mitteeristav, hinnangud edastatakse õppurile läbi arendava tagasiside.
Hinnatakse laskmiste ettevalmistust, laskeharjutuste läbiviimist, tagasiside andmist laskjatele.
Hindamiseks kasutatakse laskeharjutuse hindamislehte.
Laskeinstruktori 0 taseme kursuse lõpetamisel on taotletav pädevus tase 3 (vt SVE Lisa 3).

Väljastatavad dokumendid
Kaitseliidu kool väljastab peale kursuse läbimist ja praktika sooritamist hindamise nõuded täitnud õppurile laskeinstruktori 0 taseme sertifikaadi koos lisaga. Laskeinstruktori 0 taseme sertifikaat annab omanikule õiguse läbi viia laskmiste põhilaskeväljaõpet, relvadele kaliibriga kuni 7,62 mm. 

Kursuse sisuga seonduv teave:

Kursuseülem