VÕITLE TARGALT!

JUHTIMINE PRAKTIKAS 2 (JUP 2)

Toimumise aeg:

07.-09. juuni 2024

Õppesse saavad kandideerida need, kes on läbinud JUP 1 kursuse. Registreerumine kursusele toimub tegevliikme maleva kaudu ja kestab kuni 17. maini 2024. 

Sihtgrupp:
Kaitseliidu kõigi allüksuste vabatahtlikud juhid, lepingulised töötajad ja tegevväelased. Kursusele registreerimine ja kandideerimine toimub maleva kaudu.

Eelduskursused õppima asumiseks

KõikJuhtimine praktikas 1
KaitseliitlaneSOK või muu samaväärne kursus Kaitseliidus/Kaitseväes
NaiskodukaitsjaNKK BVÕ
NoortejuhtVabatahtliku noortejuhi kursus

 

 

 

Eesmärk
JUP 2 kursuse tulemusena luuakse eeldused, et Kaitseliidus on kompetentsemad juhid, kes läbi eesmärgipärase ning tõhusa juhtimise aitavad kaasa organisatsioonile pandud ülesannete täitmisele. Kursuse tulemusena arenevad organisatsiooni liikmete inimesekeskse juhtimise ja eestvedamise oskused.

Taotletav pädevus
Õppuril areneb suutlikkus juhtida inimesi eesmärgipäraselt, rakendades ülesannete täitmisel juhtimisfunktsioone ning probleemi lahendamise, lepitamise ja meeskonna arendamise mudeleid.

Õpiväljundid
Õppuritel on isikliku tööpanuse kaudu võimalik saada sügavam arusaamine inimesekeskse juhtimise töövõtetest, konflikti ja probleemi lahendamisest ning meeskonnaliikmete arengu kavandamisest.
Õppur omandab teadmised järgnevas:

  • juhtimisfunktsioonide kasutamine;
  • koosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine;
  • probleemilahendusmudeli rakendamine;
  • lepitamise ehk konflikti lahendamise juhtimine;
  • arenguvestluse ettevalmistamine ja läbiviimine;
  • meeskonnarollide osatähtsuse mõistmine tõhusas meeskonnatöös;
  • juhtimisalaste kogemuste jagamine koostöös kaasõppuritega;
  • sotsiaalsete protsesside vaatlemine ja analüüsimine;
  • enese väljendamine ja kaaslaste tegevuse interpreteerimine;
  • grupi juhtimine ning selle tagajärgede analüüsimine.

Sisu ja maht  

Teemamoodulid
1. Koosoleku korraldamine
2. Probleemi käsitlemine ja lahendamine
3. Probleemilahendusmudeli rakendamine
4. Konfliktilahenduse juhtimine
5. Arenguvestluse ettevalmistamine ja läbiviimine
6. Meeskonnarollid tõhusas meeskonnatöös
7. Juhtimisalaste kogemuste vahetamine ja läbitöötamine
Kokku 25 akadeemilist tundi kontaktõpet

 

 

 

 

 

 

 
L
äbiviimine
JUP 2 kursus viiakse läbi kontaktõppes. Kursus on üles ehitatud teemamoodulitena. Soovitatav osalejate arv on kuni kakskümmend neli (24).

Kursus viiakse läbi kogemusõppe põhimõtteid järgides ning selles on kandev roll enesevastandamise meetodil ülesehitatud aruteludel (treening).
Suur osa õppetööst toimub kursusel väikestes gruppides (4-6 inimest) praktiliste harjutustena, kus määratud õppur juhib gruppi probleemülesande lahendamisel. Iga õppur saab gruppi juhtida vähemalt ühe korra kursuse jooksul. Ülesande täitmisele järgnevad arutelud (treening) ja seminar (pleenum), kus käsitletavas teemas saadud kogemused õppurite ning koolitaja treenerite koostöös seotakse juhtimisteooriaga ja üldistatakse. Kursuse ülesehitus ergutab õppureid võtma initsiatiivi ja tegutsema süsteemselt.

Kaasnevate pädevuste arendamisvõimalused
Õppenädalavahetusel tegutsetakse ühiselt, jagatakse tegutsemisruumi mille läbi tajutakse oma seotust teistega ja hinnatakse ning väärtustatakse inimsuhteid. Läbi juhtimiskogemuse, mille õppurid erinevate praktiliste harjutuste käigus saavad, kasvab nende teadlik eneseteostus ja vastutustunne, arendatakse enda koostööoskusi uutes situatsioonides ning saadakse aru inimeste erinevuste loomulikkusest. Läbi tegevuse analüüsi, reflekteerides iseennast, õpitakse tundma enda nõrku ja tugevaid külgi. Õppetöö ja selle välisel ajal toimub aktiivne suhtlemine kursusepõhistel ja välistel teemadel, kus arutatakse, väljendatakse ning argumenteeritakse suuliselt, areneb suhtlusoskus.
JUP 2 kursusel on kaasnevad ja toetatavad pädevused ka JUP 1 kursusel käsitletud teemad: meeskonna motiveerimine, koostoimimise tagamine, otsustusprotsessi kaasamine.
Lisaks juhioskustele pareneb ka õppuri kui meeskonnaliikme käitumine.

Juhtimine praktikas 2 õppekava on kinnitatud 28.09.2020 käskkirjaga nr: K-7-1/20/20241V

JUP 2 kursus on ka NAKkl kursuse õppekava lahutamatu osa.

Kursuse sisuga seonduv teave: