VÕITLE TARGALT!

Pataljoni staabiohvitseri kursus (PSOK)

Toimumise aeg:

Registreerimine pataljoni staabiohvitseri kursusele on selleks aastaks lõppenud.

PSOK-i kursus toimub alljärgnevatel nädalavahetustel:

Eelkursus nädalal 1 keskkonnas ILIAS 
1. õnv 19.-21.01.2024  Kaitseliidu kool, Keskuse tee 2, Alu alevik
2. õnv 16.-18.02.2024  Kaitseliidu kool, Keskuse tee 2, Alu alevik
3. õnv 08.-10.03.2024  Kaitseliidu kool, Keskuse tee 2, Alu alevik
4. õnv 05.-07.04.2024  Kaitseliidu kool, Keskuse tee 2, Alu alevik
5. õnv 03.-05.05.2024  1 JVBr, Tapa (TBD)
6. õnv 14.-16.06.2024  Kaitseliidu kool, Keskuse tee 2, Alu alevik
7. õnv 16.-18.08.2024  Kaitseliidu kool, Keskuse tee 2, Alu alevik
8. õnv 13.-15.09.2024  Kaitseliidu kool, Keskuse tee 2, Alu alevik
9. õnv 18.-20.10.2024  Kaitseliidu kool, Keskuse tee 2, Alu alevik

1. Sihtgrupp
Tegevväelane või KL tegevliige, kes on määratud või planeeritud staabiohvitseriks pataljoni tasandi SA staapi.

2. Väljaõppe eesmärk
Õppekava eesmärk on anda kursuslasele teadmised staabitöö protseduuridest ning tehnikatest, võimaldamaks kursuse läbinul täita staabiohvitseri ülesandeid pataljoni lahingutegevuse planeerimisel ning toetada pataljoniülemat otsuse vastuvõtmisel.

Nõuded:
1) mõistab pataljoni ülema ja staabi rolli pataljoni lahingutegevuse planeerimisel ja elluviimise juhatamisel;
2) seostab lahingutegevuse aluseid lahingutegevuse planeerimisega;
3) rakendab staabitöö protseduure pataljoni lahingutegevuse planeerimisel pataljoni staabi koosseisus;
4) rakendab analüütilist/kriitilist mõtlemist ning väljendab ennast konstruktiivselt informatsiooni edastamisel.

3. Sisu ja maht
Maht akadeemilistes tundides

Lahingtegevuse alused 44
Staabiohvitseri alusoskused pataljoni tasandi staabis tegutsemiseks 27
Staabitöö protseduurid ja otsuse vastuvõtmise protsess 120
Lahingutegevuse elluviimise toetamine 80
Aeg varasemate teemade kordamiseks 10
Kursuse kogumaht 271 akadeemilist tundi, sisaldab 67 tundi iseseisvat tööd

Kursuse lõpumärk:

4. Läbiviimine
Õppetöö viiakse läbi üheksal nädalavahetusel ainekavade ja tunniplaanide alusel KLK väljaõppeplaanis määratud aegadel.
Kursuse ained läbitakse moodulitena. Kursus koosneb klassitundidest/seminaridest, grupitöödest/ iseseisvast tööst ja lõpuharjutusest. Klassitunnid/seminarid ja iseseisevtöö/grupitööd viiakse läbi õppeklassides ning maastikul.
Grupitöödel ja lõpuharjutusel moodustatakse kursuse isikkoosseisust (määratud staabi koosseis) pataljoni PlanKe – informatsiooni analüüsimine ja töötlemine ning järgnevate tegevuste ja lahingute planeerimine (sh staabikoosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine). Kursus toimub kui kursusele kandideerijate arv on minimaalselt 12. Kursusele võetakse vastu/määratakse maksimaalselt 24 kandideerijat.

5. Hindamine
Hinnatakse kursuslase praktilist sooritust staabiohvitserina otsuse vastuvõtmise protsessis staabi koosseisus. Õppeainete arvestus kujuneb kui kursuslane on sooritanud (individuaalselt) testid positiivsele tulemusele ning koostatud grupitöödena (staabikoosseisus) käsud/osakäsud erinevateks lahinguliikideks.
Kogu kursus loetakse arvestatuks kui lõpuharjutus staabikoosseisus on läbitud vähemalt hindamiskriteeriumites seatud lävenditele. Hindamised on mitteeristatavad.

6. Väljastatavad dokumendid
Kursuse osalenule või lõpetanule väljastatakse Kaitseliidu kooli tunnistus koos lisaga. Ainekava mitte täies mahus omandanud kursuslasele väljastatakse tõend läbitud ainetes osalemise kohta.

Kursuse sisuga seonduv teave: