VÕITLE TARGALT!

Pataljoni staabiohvitseri kursus (PSOK)

Toimumise aeg:

Pataljoni staabiohvitseride kursus toimub alljärgnevatel nädalavahetustel:

Eelkursus nädalal 52 keskkonnas ILIAS 
1. õnv 13.-15.01.2023  Kaitseliidu kool, Keskuse tee 2, Alu alevik
2. õnv 03.-05.02.2023  Kaitseliidu kool, Keskuse tee 2, Alu alevik
3. õnv 03.-05.03.2023  Kaitseliidu kool, Keskuse tee 2, Alu alevik
4. õnv 31.-02.04.2023  Kaitseliidu kool, Keskuse tee 2, Alu alevik
5. õnv 28.-30.04.2023  1 JVBr, Tapa (TBD)
6. õnv 11.-13.08.2023  Kaitseliidu kool, Keskuse tee 2, Alu alevik
7. õnv 08.-10.09.2023  Kaitseliidu kool, Keskuse tee 2, Alu alevik
8. õnv 29.-01.10.2023  Kaitseliidu kool, Keskuse tee 2, Alu alevik
9. õnv 03.-05.11.2023  Kaitseliidu kool, Keskuse tee 2, Alu alevik

Registreerumine kursusele toimub tegevliikme maleva kaudu ning algab kaks kuud enne ja lõpeb kolm nädalat enne kursuse algust.

1. Sihtgrupp
Tegevväelane või KL tegevliige, kes on määratud või planeeritud staabiohvitseriks pataljoni tasandi SA staapi.

2. Väljaõppe eesmärk
Õppekava eesmärk on anda kursuslasele teadmised staabitöö protseduuridest ning tehnikatest, võimaldamaks kursuse läbinul täita staabiohvitseri ülesandeid pataljoni lahingutegevuse planeerimisel ning toetada pataljoniülemat otsuse vastuvõtmisel.

Nõuded:
1) mõistab pataljoni ülema ja staabi rolli pataljoni lahingutegevuse planeerimisel ja elluviimise juhatamisel;
2) seostab lahingutegevuse aluseid lahingutegevuse planeerimisega;
3) rakendab staabitöö protseduure pataljoni lahingutegevuse planeerimisel pataljoni staabi koosseisus;
4) rakendab analüütilist/kriitilist mõtlemist ning väljendab ennast konstruktiivselt informatsiooni edastamisel.
3. Sisu ja maht

Sisu
Maht akadeemilistes tundides
Lahingtegevuse alused 44
Staabiohvitseri alusoskused pataljoni tasandi staabis tegutsemiseks 27
Staabitöö protseduurid ja otsuse vastuvõtmise protsess 120
Lahingutegevuse elluviimise toetamine 80
Aeg varasemate teemade kordamiseks 10
Kursuse kogumaht 271 akadeemilist tundi, sisaldab 67 tundi iseseisvat tööd

Kursuse lõpumärk:

4. Läbiviimine
Õppetöö viiakse läbi üheksal nädalavahetusel ainekavade ja tunniplaanide alusel KLK väljaõppeplaanis määratud aegadel.
Kursuse ained läbitakse moodulitena. Kursus koosneb klassitundidest/seminaridest, grupitöödest/ iseseisvast tööst ja lõpuharjutusest. Klassitunnid/seminarid ja iseseisevtöö/grupitööd viiakse läbi õppeklassides ning maastikul.
Grupitöödel ja lõpuharjutusel moodustatakse kursuse isikkoosseisust (määratud staabi koosseis) pataljoni PlanKe – informatsiooni analüüsimine ja töötlemine ning järgnevate tegevuste ja lahingute planeerimine (sh staabikoosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine). Kursus toimub kui kursusele kandideerijate arv on minimaalselt 12. Kursusele võetakse vastu/määratakse maksimaalselt 24 kandideerijat.

5. Hindamine
Hinnatakse kursuslase praktilist sooritust staabiohvitserina otsuse vastuvõtmise protsessis staabi koosseisus. Õppeainete arvestus kujuneb kui kursuslane on sooritanud (individuaalselt) testid positiivsele tulemusele ning koostatud grupitöödena (staabikoosseisus) käsud/osakäsud erinevateks lahinguliikideks.
Kogu kursus loetakse arvestatuks kui lõpuharjutus staabikoosseisus on läbitud vähemalt hindamiskriteeriumites seatud lävenditele. Hindamised on mitteeristatavad.

6. Väljastatavad dokumendid
Kursuse osalenule või lõpetanule väljastatakse Kaitseliidu kooli tunnistus koos lisaga. Ainekava mitte täies mahus omandanud kursuslasele väljastatakse tõend läbitud ainetes osalemise kohta.

Kursuse sisuga seonduv teave: