VÕITLE TARGALT!

Laskeinstruktor tase 1 (LIK I)

Toimumise aeg:

Laskeinstruktor I kursuse toimumise ajad:
16.-18. august
13.-15. september
18.-20. oktoober 
15.-17. november 

Registreerumine kursusele on selleks korraks lõppenud.

Sihtgrupp
Tegevliikmed ja tegevväelased, kes viivad läbi laskeväljaõpet Kaitseliidus.

Üldeesmärk
Kursuse läbinu viib läbi iseseisvalt põhi- ja jätkulaskeväljaõpet ning käsigranaadi viskeharjutusi kaitseliitlastele.

Õpiväljundid
Tulemus on rahuldav, kui kursuslane:
-broneerib laskekoha;
– koostab laskekäsu ja teeb ettevalmistusi laske- ja/või viskeharjutuse
läbiviimiseks;
– viib läbi laskeharjutus või granaadi viskeharjutusi vastavalt koostatud laskekäsule;
– rakendab ohutuseeskirjade täitmist laskeharjutustel või viskeharjutustel;
– rakendab laskekoha kasutuseeskirjade täitmist;
– juhendab relvade normaaljooksule seadmist ja lasketehnikat;
– viib läbi põhi- ja jätkulaskeväljaõpet ohutult ja kontrollib relvakäsitsemist;
– annab hinnangu ja tagasiside laskjate sooritusele;
– korraldab meditsiinilise tagamise taseme vastavalt laske- ja/või viskeharjutusele;
– tagab demineerimisvõime viskeharjutusele.

Läbivad teemad
Relva ohutu käsitsemine
Kutsealane terminoloogia
Laskeinstruktori oskuste ja hoiakute kujunemine
Eneserefleksioon ja arendav tagasiside

 

Sisu ja maht

Õppeained Iseseisev õpe Lähiõpe
Laskeväljaõppe alused / laskeharjutuste ettevalmistamine ja läbiviimine 7 / 10 96
Õppepraktika   10
     
Kursuse kogumaht 123 akadeemilist tundi

Õppekavale asumise nõuded

Ametikoht  Instruktor, jaopealik, rühmavanem, rühmapealik
 
Eelduskursused
 
 Läbitud relvainstruktori kursus

Lisaeeldused  Kehtiv automaadi test nr 3

Hindamine
Hindamine on mitteeristav, hinnangud edastatakse õppurile läbi arendava tagasiside.
Hinnatakse laskmiste ettevalmistust, laskeharjutuste läbiviimist ja tagasiside andmist laskjatele. Hindamiseks kasutatakse laskeharjutuse hindamislehte.
Laskeinstruktori I taseme kursuse lõpetamisel on taotletav pädevus tase 3 (vt SVE Lisa 3) 

Väljastatavad dokumendid
Kaitseliidu kool väljastab peale kursuse läbimist ja praktika sooritamist hindamise nõuded täitnud õppurile laskeinstruktori I taseme sertifikaadi koos lisaga.
Laskeinstruktori I taseme sertifikaat annab omanikule õiguse iseseivalt läbi viia põhi- ja jätkulaskeväljaõpet jaorelvadele ning viskeharjutusi. 

Kursuse sisuga seonduv teave:

Kursuseülem