VÕITLE TARGALT!

Laskeinstruktor tase 1 ja 2 (LIK  I, II)

Toimumise aeg:

Kursuse toimumise ajad:
22. – 24. märts 2024
19. – 21. aprill 2024
31. mai – 02. juuni 2024
28. – 30. juuni 2024

Sihtgrupp
Kaitseliidu tegevliige või -teenistuja, kelle funktsioon näeb ette laskmiste läbiviimist.

Üldeesmärk
Kursuse läbiviimisega luuakse tingimused vastasele mõjusa ning omadele ohutu tulejõuga Kaitseliidu üksuste ettevalmistamiseks.

Taotletav pädevus
Kursuse tulemusena on laskeinstruktor suuteline iseseisvalt läbi viima laske- ja viskeharjutusi kuni jalaväejao suurusele üksusele vastavalt „Kaitseväe ja Kaitseliidu laskeväljaõppe eeskirjas“ kehtestatud nõuetele ning tema tegevus laskeinstruktorina aitab kaasa jalaväejao tule- ja manöövrivõime paranemisele.

Õpiväljundid
Tulemus on rahuldav, kui kursuslane:
* tuvastab õppekavadest, eraldatud ressurssidest, ohutuseeskirjadest, laske-eeskirjast, ülema käskudest ning muudest valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ülesanded, võimalused ja piirangud laske- või viskeharjutuse läbiviimiseks;
* koostab tuvastatud ülesannetest, võimalustest ja piirangutest lähtuvalt laskeharjutuse käsu, sealhulgas joonestab laskmiste ohuala, valmistab ette õppematerjalid ja ohutusalase dokumentatsiooni;
* valmistab ette laskepaiga, lähtudes laskeharjutuse ülesehitusest, instrueerides laskmist läbiviivat personali ja tagades laskepaiga ohutuse ning julgestatuse;
* viib ohutult, vastavalt laskeharjutuse käsule, läbi laskeharjutuse ja annab laskjatele arendavat tagasisidet soorituste kohta;
* koostab laskeharjutuste kokkuvõtte, sealhulgas täidab laskemoona kuluaruande ja vormistab tulemuste protokolli.

Sisu ja maht

ÕppeainedIseseisev õpeLähiõpe
Laskeinstruktor I tase: põhilaskeväljaõppe laskeharjutuste ettevalmistamine ja läbiviimine7168
Laskeinstruktor II tase: lahinglaskmiste ettevalmistamine ja läbiviimine.6131
Õppeaineid kokku: 213299
Kursuse kogumaht231 akadeemilist tundi


Õppekavale asumise nõuded

Ametikoht Kaitseliidu tegevliige või -teenistuja, kelle funktsioon näeb ette   laskmiste läbiviimist
Formaalharidus  Vähemalt keskharidus
Eelduskursused  1) nooremallohvitseri kursus Kaitseliidus või Kaitseväes;
 2) instruktorikursus;
 3) elupäästva esmaabikursus;
 4) sooritanud automaadi TEST nr 3 ja püstoli TEST nr 2.
Hoiakud Koostöövalmidus, täpsus
Isikuomadused Kiire kohanemis- ja otsustusvõime, kõrge pingetaluvus, loova   mõtlemine, võimeline juhtima meeskonnatööd, hea eneseanalüüsi   võime


Hindamine
Hindamine on ainete käigus kujundav, aine lõpus mitteeristav.
Vastava taseme laskeinstruktori sertifikaadi väljastamiseks tuleb eelnevalt kursuslasel hindele „arvestatud“ sooritada kõik ainekavas kirjeldatud testid ja praktilised ülesanded. 

Väljastatavad dokumendid
Iga aine lõpus väljastatakse hindamise nõuded täitnud kursuslasele vastava taseme laskeinstruktori sertifikaat, mis annab õiguse läbi viia ainekavas käsitletud laske- ja viskeharjutusi. Sertifikaat on tähtajatu. 

Kursuse sisuga seonduv teave:

Laskeinstruktori kursus tase 1 LIK I

Laskeinstruktori kursus tase 2 LIK II