VÕITLE TARGALT!

Eneseväljenduse täiendõppe kursus

Toimumise aeg:

Kursuse sisu on muutmisel.

Sihtgrupp
Kaitseliidu liikmed, kõikide tasemete juhid, instruktorid ja lepingulised töötajad, samuti tegevväelased, kellel on vajadus esindada organisatsiooni avalikkuse ees kui ka edastada selgeid sõnumeid Kaitseliidu siseselt.

Õppekavale asumise nõuded
Eelduskursus kõigile on Eneseväljenduse algõppe kursus (EVA)

KaitseliitlaneSõdurioskuste kursus või muu samaväärne kursus Kaitseliidus/Kaitseväes on läbitud 
NaiskodukaitsjaNaiskodukaitse baasväljaõppe kursus on läbitud 
NoortejuhtVabatahtliku noortejuhi kursus on läbitud


Üldeesmärk
EVT läbiviimisega laiendatakse õppurite teadmisi ja oskusi eneseväljendamise ja avaliku esinemise valdkondades. Kursuse tulemusena oskab õppur üles ehitada struktureeritud kõne, lähtudes püstitatud eesmärgist ja kõneliigist, kasutades vajadusel kõne mõju suurendamiseks erinevaid veenmisvõtteid ja/või näitlikustamise abivahendeid.

Taotletav pädevus
Kursuse läbinu oskab oma esinemise ette valmistada, lähtudes esitamise situatsioonist, kohast ja kõne liigist, võttes arvesse kuulajate tausta, vajadusi ja ootusi ning kasutada sõnumi mõjusamaks edastamiseks süsteemselt ja sihipäraselt veenmise võtteid. Kursuse läbinu oskab oma esinemist analüüsida.

Õpiväljundid
Kursuse tulemusena õppur:
● püstitab oma esinemise eesmärgi;
● koostab struktureeritud kõne lähtuvalt selle liigist;
● kasutab erinevaid sõnumi kohale jõudmise mõjustamise võtteid sõnavõtu esitamisel;
● kasutab enesevastandamise meetodit oma esinemise oskuse arendamiseks.

Sisu ja maht

Teemad
Iseseisev töö
Lähiõpe
1.Eneseväljenduse ja avaliku esinemise põhitõed629
2.Suhtluskontekst, esinemise liigid ja stiilid
3.Argumentatsiooni ülesehitamine ja erinevad veenmisvõtted esinemise toetajana
4.Kõnekujundite ja visualiseerimise kasutamine esinemise toetajana
5.Esinemisharjutused, analüüs ja tagasisidestamine
 Teemad kokku629
 Kursuse kogumaht35 akadeemilist tundi

Läbiviimise põhimõtted
Kursus koosneb iseseisvast õppest ja lähiõppest.
Iseseisva õppe käigus õppurid kordavad üle eneseväljenduse ja avaliku esinemise alustõed, analüüsivad debatte, valmistavad ette ja filmivad viieminutilise liftikõne.
Lähiõppe teooriatunnid käsitlevad kõne-, kõnekujundite- ja argumentatsiooni liike ning abi- ja tugivahendeid esinemise toetamiseks. Kursuse teooriaosa ülesehitus võib varieeruda sõltuvalt konkreetsete õppurite teadmistest ja oskustest.
Õppe põhirõhk on kursuslaste poolt kuni 5-liikmelistes gruppides läbiviidavatel avaliku esinemise harjutustel ning sooritustele vahetult järgnevatel analüüsidel (treeningud). Soorituste järgsed analüüsid viiakse läbi enesevastandamise meetodit kasutades.

Kursuse õppetöö on üles ehitatud selliselt, et see soodustab kursuslaste sotsiaalsete ning enesemääratluspädevuse suurenemist. Kursus annab õppuritele võimaluse ennast uudses olukorras proovile panna ja enese võimekusest ja omadustest rohkem teadlikuks saada. Grupikaaslaste ja treeneri vahetu tagasiside võimaldab õppuril oma eneseväljenduse oskust mõista ja iga järgnevat sooritust parandada.

Osalejate arv kursusel on kuni kakskümmend (20).

Kursuse läbiviimise aluseks on Kaitseliidu ülema poolt kinnitatud õppekava.

Eelduskursused läbiviijatele

Koolitaja treenerEneseväljenduse algõppe kursus või avaliku esinemise kursus I, eneseväljenduse täiendõppe kursus või avaliku esinemise kursus II
Koolitaja treenerKoolitaja treeneri kursus või instruktor-treeneri kursus

 

Väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpetanule väljastatakse Kaitseliidu kooli tunnistus koos lisaga.

Kursuse sisuga seonduv teave: