Laskeinstruktori esimese taseme kursus Kaitseliidu valveteenistuse ülematel

12.02.2024

Kaitseliidu koolis algas laskeinstruktori I taseme kursus Kaitseliidu valveteenistuse töötajatele – valvekompaniiülematele ja rühmaülematele. Eelnevalt läbiti e-õppemoodul ILIAS´e keskkonnas ja nüüd tuldi kokku Kaitseliidu kooli, et enda oskusi ja teadmisi praktikas rakendada. Kursusepäevad olid pikad ja töised. Õppurid said olla laskmiste läbiviija rollis, viidi läbi esimesed laskeharjutused.

Kaitseliidu valveteenistus on kutseline Kaitseliidu rahuaja süsteem, mille eesmärk on valvata Kaitseministeeriumi, Kaitseväe ja Kaitseliidu territooriume ja vara.

Kaitseliidu valveteenistuse tegevuse eesmärgiks on riigikaitseobjekti või riigikaitse eesmärgil kasutatava vara ja selle ümbruse jälgimine ründeohu või ründe avastamiseks, õigusrikkumiste ärahoidmiseks või takistamiseks ja ohu kõrvaldamiseks ning jõumeetmete võtmiseks valvatava objekti või vara puutumatuse tagamiseks.