VÕITLE TARGALT!

Ellujäämine, vältimine, vastupanu, väljatõmbumine - instrutorite täiendõpe (SEREINST-T)

Toimumise aeg:

Registreerumine kursusele toimub tegevliikme maleva kaudu ning algab kaks kuud enne ja lõpeb kolm nädalat enne kursuse algust.

SERE on inglise keelne lühend sõnadest: Survival, Evasion, Resistance and Extraction, mille eesti keelne vaste on ellujäämine, vältimine, vastupanu ja väljatõmbamine.

SERE definitsioon
SERE on eraldusse sattunud isikute tegevus oma tervise ja väärikuse kaitseks ning liikuvuse ja ohutuse tagamiseks sõbralike jõudude juhtimise alla naasmist oodates või selleks valmistudes.

SERE eesmärk
SERE õppekava on mõeldud kasutamiseks isikutele, kellel on risk sattuda eraldusse, kus nad on sunnitud rakendama oskusi ellujäämiseks, vaenlase vältimiseks, vastupanu osutamiseks vangistuses ja põgenemiseks ning väärikaks naasmiseks turvalisele territooriumile või oma väeosa juurde.

SERE väljaõpe toetab hajutatud lahingutegevuse alaste väljaõppe eesmärkide saavutamist.

SERE väljaõpe koosneb teoreetilistest ja praktilistest harjutustest, mille läbiviimise keskkond, väljaõppemeetodid ja raskusaste võib varieeruda sõltuvalt konkreetsest operatsioonitandrist, sellel olevast ohu tasemest ja keskkonnast. SERE väljaõpe juhised on reguleeritud NATO standardikokkuleppega STANAG 7196.

SERE väljaõpe jaguneb järgmisteks tasemeteks:
• A tase;
• B tase;
• C tase;
• Instruktorite kvalifikatsiooni õpe.

SERE A taseme õppe lõpetanul on teadmised ja oskused tegutsemaks madala riskiga piirkonnas, valdamaks Eestile sarnases keskkonnas vähemalt teadmiste tasemel ellujäämise, vältimise, vastupanu, vaenulikust keskkonnast väljatõmbamise tehnikaid ja taktikaid;

SERE B taseme õppe lõpetanul on teadmised ja oskused tegutsemaks keskmise riskiga piirkonnas, valdamaks lahingunaaste tehnikaid ja taktikaid.

SERE C taseme õppe lõpetanul on teadmised ja oskused tegutsemaks kõrge riskiga piirkonnas, valdamaks lahinguotsingu ja -pääste tehnikat ja taktikat.

Ellujäämise instruktori (ELINST) õppe lõpetanul on teadmised ja oskused täitmaks malevas või väeosas ellujäämise instruktori ülesandeid SERE A tasemel, õpetamaks eraldusse sattudes toimetulekut Eestile sarnases keskkonnas.

SERE instruktori (SEREINST) õppe lõpetanu on võimeline iseseisvalt planeerima, läbi viima ja kontrollima SERE tasemeõppeid, talvesõduri väljaõpet, veekeskkonnas väljaõppega seotud harjutusi, planeerima ja läbi viima lokaalseid lahingunaaste ülesandeid ning toetama pataljon staapi isikunaastealase analüüsiga.

Teadmine, et eraldusse sattunud isiku (ISOP) kadumist märgatakse ja tema päästmist planeeritakse, hoiab üleval nii üksiksõduri kui ka kogu väeüksuse moraali!

Õpiväljundid
Detailsed õpiväljundid on välja toodud alamkavade all.
SERE kursuse lõppedes kursuslane:
– oskab säilitada oma elu ja väärikuse, kasutades ellujäämise oskusi;
– oskab vältida vangistamist nii sõbralikus kui ka vaenulikus keskkonnas;
– oskab kaitsta informatsiooni ja osutab vastupanu valitsusorganisatsioonide ja valitsuseväliste organisatsioonide vangistuse korral;
– teab isikunaaste ja tuvastamise protseduure.

Instruktori õpetel osalemiseks esitatavad nõuded

Formaalharidus Vähemalt keskharidus
Eelduskursused SERE A ja soovitavalt SERE B taseme õpe Vähemalt        nooremallohvitseri kursus Toiduhügieeni e-õppe kursus 
KeeleoskusInglise keele oskus vähemalt B1 tasemel 
HoiakudMotiveeritud õppima, isiklik tahe, asus, võime tunnistada oma vigu, koostöövõime, kohusetundlikkus, põhjalikkus, vaimsus, mis on suunatud probleemile lahenduste leidmiseks.
OskusedOskab kasutada jalaväerühma varustusse kuuluvaid tööriistu ja raadiosidevahendeid. B-kategooria sõidukite juhtimisoskus ja vastava kategooria autojuhilubade olemasolu.
TervisTerve, valmisolek tervisekontrolliks õppe ajal.


Hindamine
Hindamine on mitteeristav.
Täpsemad hindamiskriteeriumid ja metoodikad on välja toodud alamkavades.

Väljastatavad dokumendid
Taseme- või instruktori õppe lõpetajale väljastatakse vastavalt õppe toimumisele kas Kaitseliidu kooli tunnistus koos lisaga, mis sisaldab õppe inglise keelset lühikokkuvõtet, või maleva tunnistus. 

Kursuse sisuga seonduv teave: