VÕITLE TARGALT!

ruumide ja vara rentimise kord

Kinnitatud Kaitseliidu keskjuhatuse

01.06.2023 otsusega

nr K-0-1/23/17183PR

 

Kaitseliidu Kooli ruumide ja vara tasulise kasutamise kord

I Üldsätted

 1. Käesolev kord (edaspidi Kord) sätestab Kaitseliidu kooli (asukoht Keskuse tee 2, Alu alevik, Raplamaa; edaspidi Kool) ruumide ja vahendite (edaspidi Vara) ajutisele kasutamisele andmise korra.
 2. Kooli Vara kasutamise hinnakiri on kinnitatud Kaitseliidu Keskjuhatuse otsusega.
 3. Saalide ja klassiruumide kasutamine
  • Tasust on vabastatud Kaitseliidu struktuuriüksused;
  • Klassiruumide kasutamise soodushind kehtib:
   • Kaitseliidu liikmetele ning töötajatele isiklike seltskondlike ürituste läbiviimiseks;
   • Kaitseministeeriumi haldusala asutustele, kes kasutavad ruume õppetegevuse raames või teenistusülesannete täitmiseks;
   • Koostööpartneritele, kui koostööleping vastava hinnasoodustuse sätestab.
 1. Majutusruumide ja sauna kasutamine
  • Tasust on vabastatud isikud (õppejõud, kursuslased, toetav personal), kes kasutavad ruume kooli õppetegevuse raames;
  • Kaitseliidu struktuuriüksustele edastatakse e-arvete keskkonnas pesumaja arve vastavalt kasutatud voodipesu kogusele;
  • Kaitseväe esindajatele ja koostööpartneritele; Kaitseliidu liikmetele ning töötajatele isiklike seltskondlike ürituste läbiviimiseks kehtib soodushind.
 2. Inventari kasutamine
  • Kaitseliidu kool rendib inventari välja juhul, kui seda ei kasutata kursuste ja väljaõppe läbiviimiseks. Inventari väljastamine ja tagastamine toimub tööpäevadel E-R kella 09:00-16:00.
  • Rendiperioodiks loetakse ajavahemikku renditud vara väljastamise- ja tagastamispäeva vahel. Lühim rendiperiood on 24 tundi. Rendiperioodi pikendamine toimub 24 tunni kaupa.
  • Kaitseliitlastele isiklikuks otstarbeks kehtib rendi soodushind (50% täishinnast).
 3. Punktides 3 kuni 5 nimetamata kasutajatele kehtib Kaitseliidu Keskjuhatuse kinnitatud hinnakiri.
 4. Kooli pealik võib põhjendatud taotluse alusel vabastada ruumide kasutaja tasu maksmise kohustusest.

 

II Vara kasutusse andmine

 1. Vara kasutamiseks tuleb esitada taotlus, milles märgitakse minimaalselt:
  • taotletava Vara nimetus;
  • kasutustähtaeg;
  • planeeritava ürituse eesmärk;
  • vastutav kontaktisik;
  • arve tasuja.
 2. Taotluse esitamisega garanteeritakse Vara kasutamise eest tasumine.
 3. Vara kasutusse andmise otsustab kooli pealik või tema poolt määratud isik, lähtudes Kooli väljaõppekavast ning muudest varem planeeritud üritustest.

III Vastutus

 1. Taotluses märgitud kontaktisik vastutab täielikult Vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise eest. Vara kasutamise lõpetamisel on kasutaja kohustatud andma Vara üle Kooli esindajale samas seisukorras, kui see oli Vara üleandmise hetkel. Juhul, kui renditud varal ilmnevad puudused ja vara ei vasta hinnapakkumises kokkulepitule, on rentnik kohustatud teavitama koheselt rendileandjat, kuid mitte hiljem kui ürituse alguseks, milliseks rentnik vara vajab. Kui rendileandjat ei ole tähtaegselt puudustest teavitatud, loetakse, et puudus on tekkinud rendiaja vältel ning rentniku valduses.
 2. Vara kahjustumise või hävinemise korral on kasutaja kohustatud esitatud arve alusel hüvitama Kaitseliidule kõik tekitatud kahjud. Juhul, kui rentniku poolt osundatud rike või puudus tuleneb rentniku süüst või rentniku poolt vara mitte sihipärasest kasutamisest, on rentnik kohustatud hüvitama Vara parandamise või asendamise kulutused ning kahju.
 3. Vara kasutaja on kohustatud kinni pidama Kooli ruumides kehtivast sisekorraeeskirjast. Eeskirjadest mittekinnipidamise korral on Kooli esindajal õigus Vara kasutamine katkestada. Arve Vara kasutajale esitatakse rikkumise avastamiseni kasutatud teenuste kohta.

IV Üüritasu kasutamine

 1. Kaitseliidu Kooli vara kasutamisest laekunud tulu kasutatakse Kaitseliidu Kooli arendamiseks.