VÕITLE TARGALT!

RÜHMAJUHTKONNA KURSUS

Toimumise aeg:

Registreerumine kursusele toimub tegevliikme maleva kaudu ning algab kaks kuud enne ja lõpeb kolm nädalat enne kursuse algust.

Sihtgrupp
Kaitseliidu liikmed, kes on planeeritud või määratud rühmapealiku või rühmavanema ametikohale jalaväeallüksustes maakaitses. Baaskursus sobib läbimiseks ka muude erialadeja toetusallüksuste juhtidele. Partnerite (KV, PPA, PÄ, EROK jt) kandidaatide kursusel osalemine toimub vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga.

Üldeesmärk
Kursuse läbinu on omandanud teadmised ja oskused, mis loovad eeldused planeerida, juhtida ja koolitada maakaitserühma lahingutegevuses, julgestusülesannetes ja muudes olukordades (Tase 3: rakendab).

Sisu ja maht

 

Õppemoodulid ja -ained 

 

Maht akadeemilistes tundides

Iseseisev õpe 

Lähiõpe 

Moodul I: Rühmajuhtkonna baasmoodul 

43 

66 

Aine 1.1: Maakaitse alused 

22 

22 

Aine 1.2: Ülesande planeerimine ja käsud

22 

Aine 1.3: Lahinguvõime tagamine ja väljaõpe

12 

22 

Moodul II: Rühmajuhtkonna jalaväeerialamoodul 

23 

110 

Aine 2.1: Rühma rännak, drillid ja püsitoimingud 

33 

Aine 2.2: Rühm hajutatud lahingutegevuses 

33 

Aine 2.3: Rühm julgestustegevuses 

22 

Aine 2.4: Rühm kompanii kaitsetegevuses 

Aine 2.5: Rühm kompanii pealetungil 

Aine 2.6: Lahingutegevus hoonestatud alal 

11 

Õppetunde kokku: 

66 

176 

Lõpuharjutus (eksam) 

6 

96

Reservaeg

20

Administratiivsed tegevused

4

Kursuse kogumaht: 

368 akadeemilist tundi 

 

Läbiviimine

– Õpe toimib kombineeritult nii lähi- kui kaugõppe vormis; 
– Õpe toimub eesti keeles ning toimub nii klassiruumis kui maastikul. Põhilised
õppevormid on harjutus/õppus, loeng/seminar, iseseisev töö ja grupitöö ning
taktikaliste situatsiooniülesannete lahendamine;
– Õppekava läbimisel on oluline rõhk iseseisval õppematerjali läbitöötamisel enne
lähiõppe algust, et seeläbi tõhustada ajakasutust lähiõppes.
– Iseseisev õpe toimub e-õppeportaalis ILIAS. Mõnes aines on ainele pääsemise eeldus
eelnevalt läbitud test või kordamisküsimused e-õppeportaalis. Kui e-õppekeskkonnas
pole positiivset tulemust, siis võib kursuseülem õppurit ainele mitte lubada.
– Kursuse lähiõppe osa viiakse läbi tavaliselt nädalavahetustel, reede õhtust pühapäeva
pealelõunani, kokku nominaalselt 8-l õppenädalavahetusel ja 4-5-päevase
hindamisharjutusel. Lähiõppes on kursuse maht ühes õppenädalavahetuses
orienteeruvalt 22-24h;
– Ainetes kajastatud teemade mahud ei ole kogu teema käsitlus. Mahu raames antakse
teemast esmane ülevaade ja hiljem, kus vähegi võimalik ja asjakohane, korratakse
ning kinnistatakse neid samu teemasid erinevate situatsiooniülesannete lahendamisel
(nt. rännak, kontaktidrillid, püsitoimingud, paiknemised jne).
– Kursusel osalejate maksimaalseks arvuks on ca 40 inimest. Kursust ei ole otstarbekas
korraldata, kui on vähem kui 20 osalejat – ei saa kokku rühma, millega harjutusi teha;

Õppekavale asumise nõuded

Ametikoht Planeeritud
 või määratud rühmapealiku ja/või rühmavanema ametikohale.
Formaalharidus Vähemalt keskharidus.

Eelduskursus

 


Lisaeeldused 

 Nooremallohvitseri kursus 

Vähemalt 2-aastane kogemus meeskonna– või jaopealikuna. Vahetu pealiku iseloomustus ja soovitus. Kooli sisseastumiskatsete edukas sooritamine.

Kasuks tuleb

Kursuste: juhtimine praktikas 1 ja 2, koolitaja kursuse, rühmakursuse eelnev läbimine.

Inglise keele oskus (vähemalt tase A1).
Hea füüsiline vorm (KVKT minimaalselt 180 punkti).

 

Hindamine

         Kursusel toimub nii kujundav kui kokkuvõttev mitteeristav
hindamine.      
Iseseisva õppe kontroll toimub e-õppeportaalis ILIAS, sh läbi kontrollküsimuste samas keskkonnas või eraldi testidena.      
Kokkuvõttev hindamine: toimub kursuse lõpus
hindamisharjutusel, kus hinnatakse õppuri sooritusvõimet ja valmisolekut
tegutseda kas rühmapealikuna või rühmavanemana vastavalt ametikoha nõuetele.
Hindamine koosneb kirjalikust testist ametikoha nõuetes ettenähtud
põhiteadmiste kohta, kompaniipealiku käsu alusel oma käsu koostamisest ja
esitlemisest, oma plaani läbimängimisest kaardil (TOM) ja allüksuse juhtimisest maastikul. Lõpuhindamisel kasutatakse hindamislehti ja tulemused protokollitakse.       
Õppeainetes läbiviidavate hinnatavate soorituste ja testide lävendiks on 70%. 
Õppekava läbimiseks on vaja osaleda kontaktõppes
vähemalt 80% mahus ja lõpuharjutusel täies mahus.      
Kursuste kõikide õppeainete testide positiivne
sooritamine on kursuslasele kohustuslik. Lugemisteste iseseisva õppe raames
saab teha piiramatult. Kontaktõppes sooritatavaid teste saab teha kuni kolm
korda.    
Kursuse edukas lõpetamine on eelduseks, vastavalt kursuslase ametikohale, kas nooremohvitseri või vanemallohvitseri auastmele esitamiseks. 

Õppekava lõpetamise tingimused
Kursuse lõpetamiseks on kohustuslik osaleda vähemalt 90% õppeaine tundidest ja sooritada positiivsele tulemusele kõik praktilised tööd ja arvestused.

Väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpetanule väljastatakse Kaitseliidu kooli tunnistus koos lisaga.

Kursuse sisuga seonduv teave: