VÕITLE TARGALT!

Rene Toomse, PhD

Kooli pealik
e-mail: rene.toomse @ kaitseliit.ee
Sündinud 1972 Kuressaares

Pikale tegevteenistuse kogemusele lisaks olen ka Kaitseliidu tegevliige aastast 1996. Olles jaganud sama telki ja märga metsa meie tublide vabatahtlikega, saan aru nende motivatsioonist ja tingimusteta pühendumisest meie riigi kaitsele kui selleks vajadus tuleb. Just see on kogu Kaitseliidu suurim väärtus – meie inimeste kõrge kaitsetahe, mis ei jäta ei mulle ega kogu meie meeskonnale mingitki ruumi teha järeleandmisi kvaliteedis, millega me peame oma kursuslasi koolitama.
Olen nõudlik, kuid pean ennast õiglaseks. Hindan kõrgelt initsiatiivi, loovust ja argumenteeritud vestlust. Eeldan, et kõik inimesed, kes meie kursustele tulevad, on kindla sihiga ka parimana need lõpetada, ega tule raiskama enda ja kaasvõitlejate kallist aega. Aeg on ainuke varu, mis kunagi ei taastu ja meie tänapäevases julgeolekuolukorras on see kallim kullast.
Ootan kõigilt, nii oma meeskonnalt kui kursuslastelt, selget sihti, motiveeritust, agressiivsust ja pühendumist väljakutsete lahendamisel nii rahus kui sõjas. Vaid nii säilitame oma vabaduse.
Eesti eest surmani!

Rene Toomse, PhD

Kooli pealik
e-mail: rene.toomse @ kaitseliit.ee
Sündinud 1972 Kuressaares

Kooli pealiku ülesanded:

 • juhib kooli tegevust ja esindab kooli;
 • vastutab kooli ülesandeid sätestavate õigusaktide ning töökorralduslike dokumentide õiguspärase ja otstarbeka täitmise eest;
 • juhib kooli väljaõppe-, koolitus- ja arendustegevust;
 • korraldab kooli eelarve planeerimist ja käsutab Kaitseliidu keskjuhatuse volitusel ja määratud ulatuses struktuuriüksusele eraldatud rahalisi vahendeid;
 • nõustab Kaitseliidu ülemat väljaõppe ja koolituse korraldamise küsimustes Kaitseliidus;
 • korraldab koostööd Eesti ja välisriikide asutuste või isikutega;
 • korraldab kooli kasutusse antud vara valitsemist ja korrashoidu;
 • täidab Kaitseliidu ülema käske ja korraldusi ning teeb järelevalvet nende täitmise üle.

Haridus:

 • Tallinna Ülikool, doktorikraad (PhD), riigi- ja poliitikateadused
 • Läti Rahvuslik Sõjakool, magistrikraad (MA), sõjaline juhtimine ja julgeolek
 • Tartu Ülikool, bakalaureusekraad (BA), õigusteadus

Täiendõpe:

 • Kõrgemad Riigikaitsekursused XXXIV
 • NATO Ühendanalüüsi- ja õppetundide keskus (Rootsi), NATO sõjaliste õppetundide analüüsi staabiohvitseri kursus
 • Balti Kaitsekolledž, ühendstaabiohvitseri kursus
 • Balti Kaitsekolledž, brigaadi staabiohvitseri kursus
 • NATO Erioperatsioonide Koordineerimiskeskus (Saksamaa), NATO ühendväe erioperatsioonide osise staabiohvitseri kursus
 • Ühendriikide Armee John F Kennedy nimeline Erioperatsioonide Keskus ja Kool (Ameerika Ühendriigid), rahvusvaheline erioperatsioonide treeningkursus
 • Ühendriikide Armee Euroopas (Saksamaa), inimluure baaskursus
 • Ühendriikide Armee Kool (Ameerika Ühendriigid), jalaväe kapteni karjäärikursus
 • Ühendriikide Armee Kool (Ameerika Ühendriigid), patrullijuhi kursus Ranger
 • Ühendriikide Armee Kool (Ameerika Ühendriigid), jalaväeohvitseri baaskursus
 • Maakaitsekool (Soome), koolitajakursus

Töökogemus:

 • Kaitseliidu kool, pealik
 • Kaitseliit, peastaap, väljaõppeosakonna vanemstaabiohvitser
 • OÜ Messhall, juhatuse liige
 • OÜ Elre, juhatuse liige
 • MTÜ Kaitsetööstuse Liit, nõukogu liige
 • OÜ Aburgus, juhatuse liige
 • OÜ KaurConsult, juhatuse liige
 • Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, lektor
 • Eesti Kaitsevägi, Maaväe staabi luureosakonna ülema abi
 • ISAF, inimluuremeeskonna ülem rahutagamisoperatsioonil Afganistanis
 • Eesti Kaitsevägi, Erioperatsioonide Grupi ülem
 • Kaitseliit, koosseisuline instruktor
 • IFOR, osalemine rahutagamisoperatsioonil Bosnia-Herzegovinas
 • Eesti Kaitsevägi: snaiper, jaoülem, kompaniiveebel, rühmaülem, grupiülem, staabiohvitser, lektor; teenistuskohad: Pärnu ÜJK, Kalevi ÜJP, Rahuoperatsioonide Keskus, Kaitseliit, Luurepataljon, Maaväe staap, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused.

Publikatsioonid: