VÕITLE TARGALT!

Talvevõitluse instruktori kursus

Toimumise aeg:

Registreerumine kursusele toimub tegevliikme maleva kaudu ning algab kaks kuud enne ja lõpeb kolm nädalat enne kursuse algust.

Sihtgrupp
KL tegevliikmed, KL tegevväelased, kes on järgmistel ametikohtadel (prioriteetsuse järjekorras):
1) instruktor;
2) rühmaülem;
3) rühmavanem;
4) jaoülem.

Üldeesmärk
Õppur on omandanud vajaliku, et viia malevas läbi analoogset väljaõpet, läbi mille paraneb allüksuste võitlusvõime talvistes tingimustes. 

Taotletav pädevus
Õppuril on teadmised ja oskused täitmaks malevas Talvevõitluse instruktori ülesandeid, õpetamaks Eesti talvistest tingimustest tulenevaid taktikalisi ja tehnilisi erisusi ning toetavaid protseduure.

Õpiväljundid
Kursuse lõpuks õppur: 

a) kasutab soojuse hoidmiseks ja lahinguvõime säilitamiseks KV individuaalvarustust;
b) teab ja tunneb ära külmast ja niiskusest tekkivad tervisekahjustused ning säilitab enda tervislikku seisundit;
c) suusatab ja kasutab patrullkelku;
d) maskeerib varustust ja tehnikat vastavalt talveoludele;
e) rakendab vajadusel jäätunud veekogul enesepäästet;
f) arvestab taktikalisi eripärasid talvel;
g) rajab erinevaid talviseid majutusi.

 Kursuslasele esitatavad nõuded:

Formaalharidus

Vähemalt keskharidus

Eelduskursused

Vähemalt
nooremallohvitseri kursus ja koolitaja algõpe (või võrdväärne koolitus KV-st)

Oskused

Suusatamisoskus
vähemalt baastasemel

Hoiakud

Motiveeritud
õppima, kohusetundlikkus, põhjalikkus ning valmisolek iseseisvaks õppeks

 

Valikkatsed viiakse läbi I etapil
a) tervisekontroll (välistamaks väljaõppest tulenevat liigset riski osaleja tervislikule seisundile);
b) suusatamine KV suuskadega, kandes endaga kaasas relva ja 15- kilogrammist seljakotti 3 kilomeetrit, piirajaga 50 minutit.
 

 Sisu ja maht

AinedLähiõpeIseseisev õpe
Riietumine, varustuse ettevalmistamine ja kasutamine talvetingimustes22
Tervise hoidmine talvetingimustes42
Rännak talvetingimustes112
Majutuse talvised eripärad62
Taktikaliste protseduuride talvised eripärad64
Väliharjutus24
Kokku5312
Kursuse kogumaht 65 akadeemilist tundi

 

Läbiviimise põhimõtted

Kursusele võetakse kuni 16 kursuslast. Kursuse iseseisva õppe juhised edastatakse kursuslastele eraldi. Kursuslased saabuvad õppekohta Kaitseliidust väljastatud individuaalvarustusega ja eelnevalt ettevalmistatud suusakomplektiga. Kursusel kasutatakse ainult KV individuaalvarustust, välisriikide varustuselemendid on keelatud.

Väljastatavad dokumendid

Kursuse lõpetajale väljastatakse  kursuse lõpetamist tõendav tunnistus koos selle juurde kuuluva õpiväljundeid kirjeldava tunnistuse lisaga.

 

Kursuse sisuga seonduv teave:

Renell Kaelep