VÕITLE TARGALT!

KOOLITAJA-TREENER

Toimumise aeg:

Registreerumine kursusele toimub tegevliikme maleva kaudu ning algab kaks kuud enne ja lõpeb kolm nädalat enne kursuse algust.

Sihtgrupp
Kaitseliidu kooli Inimressursi arendamise õppesuuna kursustel soovituse saanud vabatahtlikud, lepingulised töötajad ja tegevväelased.

Eesmärk
Kursuse läbiviimisega võimendatakse organisatsioonisisest suutlikkust viia läbi mitmekesisemat ja ajakohasemat väljaõpet, suurendades koolitaja treenerite arvu, kes hoiakuliselt loovad õppimist soodustava keskkonna ning mõistavad tagasiside ja koolitaja enesearengu toetamise tähtsust.

Õpiväljund
Õppur omandab teadmised ja oskused järgnevas:
* koolitaja ettevalmistustöö analüüsimine;
* koolitaja tegevuse jälgimise ettevalmistamine;
* nõuetekohase treeningu keskkonna ettevalmistamine;
 * koolitaja ja õppurite käitumise jälgimine harjutustunnis;
* treenimisvaldkondade analüüsimine ning olulisema väljatoomine;
* videosalvestise kasutamine treeningu läbiviimisel;
* enesevastandamise meetodi kasutamine koolitaja treeningu läbiviimisel;
* treeningumudeli kasutamine;
* õppurite kaasamine koolitaja tegevuse analüüsimisel ja käitumise tagasisidestamisel.

Sisu ja maht      

TeemadIseseisev tööLähiõpe
1.Õppemeetodite teemadel harjutustundide ettevalmistamine, Koolitaja algõppekursuse teooria meeldetuletamine.15
2.Harjutustundide läbiviimine  ja treenimine enesevastandamise meetodil 35
3.Treeneripraktika20
Kursuse kogumaht:70 akadeemilist tundi

 Läbiviimise põhimõtted
Kursus koosneb iseseisvast tööst, lähiõppest ja praktikast.
Iseseisva töö (elektroonilises keskkonnas) käigus tuletavad õppurid meelde Koolitaja algõppe kursusel õpitut ja valmistavad ette harjutustunnid erinevatest õppemeetoditest, mille kontaktõppe ajal läbi viivad Kontaktõppes on iga kursuslane kolmes rollis – õppur, koolitaja ja koolitaja-treener. Põhisisu on kursuslaste õpetamistundide ja treeningute läbiviimisel ning sooritustele järgnevatel analüüsidel. Sooritusjärgsed analüüsid viiakse läbi enesevastandamise meetodit (sh videotreeningut) kasutades. 

Kursuse sisuga seonduv teave: